หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
เปิดเว็บไซต์วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
dot
dot
มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
dot
bulletความเป็นมา
bulletวัตถุประสงค์ /กิจกรรม ของมูลนิธิฯ
dot
dot
bulletแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ
bulletดาวน์โหลดเอกสาร
bulletแบบฟอร์มรายงานผลการรักษา
bulletแมวจรที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือ
bulletลงทะเบียนทำหมันสัญจร
bulletแบบสำรวจความคิดเห็น
dot
สนับสนุนมูลนิธิ
dot
ชำระเงินผ่าน PayPal
ตรวจสอบสถานะ EMS และ ไปรษณีย์ลงทะเบียน
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมทำหมันแมวจร
bulletกิจกรรมจำหน่ายสินค้า/หาบ้านให้แมวจร
bulletกิจกรรมแจกอาหารให้ผู้ดูแลแมวจร
bulletภาพกิจกรรมพิเศษ
dot
Link เพื่อนบ้าน
dot
Soi Dog Thailand
We Adopt Thailand
dot
ผู้สนับสนุนและให้กำลังใจ
dot
ศรีตรังโกลฟส์
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล article

 

กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนลงนามในเอกสาร 
การลงนามในเอกสารถือว่าผู้ร้องขอความช่วยเหลือ 
ยอมรับ และ พร้อมปฎิบัติ
ตามระเบียบ และ หลักเกณฑ์ ที่ทางมูลนิธิฯ กำหนดไว้

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล

1. ค่ารักษาพยาบาล รวมค่าทำหมัน และ ฉีดวัคซีน (ระยะเวลาการรักษาไม่เกิน 15 วัน)

 •  จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท หากมีแมวจรเข้ารับการรักษาเกินกว่า 1 ตัว ในคราวเดียวกัน จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท

  2. ค่ารักษาพยาบาล รวมค่าทำหมัน และ ฉีดวัคซีน (ระยะเวลาการรักษาเกิน 15 วัน)
 • จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท หากมีแมวจรเข้ารับการรักษาเกินกว่า 1 ตัว ในคราวเดียวกัน จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 8,000 บาท

3. ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนการผ่าตัด , ค่าผ่าตัด , ค่าดูแล และอนุบาลหลังผ่าตัด

 • จ่ายตามจริง  แต่ไม่เกิน 7,000 บาท  หากต้องได้รับการผ่าตัดเกินกว่า 1 ครั้ง จากสาเหตุอย่างเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกับสาเหตุการผ่าตัดในครั้งก่อน จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
 • รวมระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันเข้าผ่าตัด

4. ค่ารักษาพยาบาล นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้เป็นมติของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในการพิจารณา

5. กรณีผู้ขอความช่วยเหลือมีการระดมเงินบริจาค/ประมูล ผู้ขอความช่วยเหลือต้องระดมเงินบริจาค/ประมูล ผ่านบัญชีของมูลนิธิฯ  โดยมูลนิธิฯจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เต็มจำนวน  แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับจากการบริจาค/ประมูล  หากทางมูลนิธิฯตรวจพบว่าผู้ขอความช่วยเหลือ  มีการระดมเงินบริจาค/ประมูล ผ่านบัญชีส่วนตัว  มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา งด ให้ความช่วยเหลือในทุกกรณี

6. เงินบริจาค/ประมูล ตามข้อ 5.  การเบิกจ่ายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิฯ  หากมีเงินเหลือหลังจากการรักษาสิ้นสุดลง  มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณานำเงินที่เหลือไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

7. มติของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ถือเป็นข้อยุติ

 
 
หมายเหตุ
 
 1. มูลนิธิฯ จะให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 90 วัน/เคส นับจากวันที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติเห็นชอบให้นำแมวจรเข้ารับการรักษา หรือ วันที่มูลนิธิฯ เริ่มให้ความช่วยเหลือ
 2. ผู้ขอความช่วยเหลือต้องนำใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสถานพยาบาลนั้นๆ มาเบิกค่ารักษาพยาบาลกับทางมูลนิธิฯ โดยมูลนิธิฯ จะจ่ายเงินให้ตามหลักเกณฑ์ที่ทางมูลนิธิฯกำหนดไว้ แต่ไม่เกินจำนวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน
 3. หากผู้ร้องขอ นำแมวจรเข้ารับการขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลมากกว่า 1 เคส ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน และเป็นแมวจรที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือ เป็นแมวจรที่อยู่ในความดูแลของผู้ดูแลเดียวกัน  ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา โดยให้ถือรวมเป็นเคสเดียวกัน
 4. กรณีมีเงินที่ได้จากการบริจาค/ประมูล แบบระบุเคส  หากมูลนิธิมีมติ งด/ลด การให้ความช่วยเหลือในเคสนั้นแล้ว  เงินส่วนที่เหลือของเคสนั้นหลังหักค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  ณ วันที่มูลนิธิฯ มีมติ งด/ลด ความช่วยเหลือ  มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณานำเงินส่วนนั้น ไปช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลแมวจรในเคสอื่นต่อไป
 
 1.  ระเบียบการและหลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือ
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
E-mail : rakmaw@gmail.com
Website : www.rakmaw.com
FaceBook : www.facebook.com/catroompantip