การขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนลงนามในเอกสาร 
การลงนามในเอกสารถือว่าผู้ร้องขอความช่วยเหลือ ยอมรับ และ พร้อมปฎิบัติ
ตามระเบียบ และ หลักเกณฑ์ ที่ทางมูลนิธิฯกำหนดไว้

 

ระเบียบการขออนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลแมวจร

 1. แมวจร หมายถึง แมวที่ไม่มีเจ้าของ และอาศัยอยู่ตามสถานที่สาธารณะ เช่น วัด , ตลาด , ชุมชน หรืออื่นๆ
   
 2. ฉุกเฉิน หมายถึง อาการเจ็บป่วยตามคำวินิจฉัยของสัตวแพทย์ ว่าแมวจะต้องได้รับการรักษาในทันที มิฉะนั้นแมวอาจพิการ หรือถึงแก่ชีวิต
   
 3. ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง ค่ายา , ค่าเวชภัณฑ์ , ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ , ค่าบริการทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล

 4. ผู้ร้องขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จะต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแมวจรให้ครบถ้วน โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ www.rakmaw.com  (เมนู แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ) เมื่อทางมูลนิธิฯมีมติรับให้ความช่วยเหลือ ให้ผู้ร้องขอความช่วยเหลือนำแมวจรเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลใดก็ได้ ตามที่เห็นว่าสะดวกและเหมาะสม
   
 5. ในกรณีฉุกเฉิน  ทางมูลนิธิฯ ยินยอมให้ผู้ร้องขอความช่วยเหลือนำแมวจรเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล โดยไม่ต้องรอมติของคณะกรรมการมูลนิธิฯ หลังจากนั้น ผู้ร้องขอความช่วยเหลือต้องทำการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือออนไลน์ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลย้อนหลังไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่มูลนิธิฯได้รับแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือออนไลน์
 6. เมื่อทางคณะกรรมการของมูลนิธิฯ มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแล้ว ให้ผู้ร้องขอความช่วยเหลือดาวน์โหลดเอกสาร และลงนามในเอกสารทุกฉบับ  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองโดยให้จัดส่งเอกสารที่ลงนามแล้วทั้งหมดให้กับมูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มูลนิธิฯ มีมติรับให้ความช่วยเหลือ
   
 7. ผู้ร้องขอความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ดำเนินการติดตามอาการ ผลการรักษา พร้อมทั้งชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแมวจรที่ขอความช่วยเหลือให้กับสถานพยาบาล และรายงานผลการรักษาให้กับทางมูลนิธิฯ ได้รับทราบ ผ่านทางแบบฟอร์มรายงานผลการรักษาออนไลน์ที่ www.rakmaw.com (เมนู แบบฟอร์มรายงานผลการรักษา) พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุก 7 วัน หากผู้ร้องความช่วยเหลือรายงานผลการรักษาให้กับทางมูลนิธิฯ ได้รับทราบเกิน 7 วัน มูลนิธิฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลย้อนหลังให้เพียง 7 วัน โดยนับย้อนหลังจากวันที่มูลนิธิฯ ได้รับแบบฟอร์มรายงานผลการรักษาพยาบาลออนไลน์ (ต้องแนบไฟล์ภาพเอกสารการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลที่ต้องการเบิกในแบบฟอร์มรายงานผลการรักษาออนไลน์ทุกครั้ง โดยทางมูลนิธิฯ จะจ่ายเงินให้ก็ต่อเมื่อได้รับเอกสารการชำระเงินฉบับจริงแล้วเท่านั้น)

 8. ในกรณีที่ผู้ร้องขอขาดการรายงานผลการรักษา หรือขาดการติดต่อกับทางมูลนิธิฯ เป็นระยะเวลาเกิน 15 วัน นับจากวันที่รายงานผลการรักษา หรือวันที่ผู้ร้องขอติดต่อกับทางมูลนิธิฯครั้งสุดท้ายโดยไม่มีเหตุอันควร ทางมูลนิธิฯจะถือว่าการรักษานั้นสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดเคสนั้นทันที  และในกรณีนี้ ทางผู้ร้องขอจะไม่สามารถทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลใดๆที่ยังคงค้างการเบิกสำหรับเคสนั้นๆได้อีก ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นก่อน หรือหลัง วันที่ทางมูลนิธิฯทำการปิดเคส  
   
 9. เมื่อการรักษาดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ร้องขอจะต้องเป็นผู้นำแมวจรกลับไปที่เดิมโดยมีผู้ดูแล หรือ นำแมวจรมาประกาศหาผู้รับอุปการะ ทั้งนี้แมวจรทุกตัวจะต้องได้รับการทำหมัน (หากสามารถทำได้โดยไม่กระทบต่อสุขภาพแมวจร) ก่อนนำกลับไปที่เดิม หรือก่อนนำมาประกาศหาผู้รับอุปการะ
   
 10. มติของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ถือเป็นข้อยุติ 

 • หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล 1. ค่ารักษาพยาบาล รวมค่าทำหมัน และ ฉีดวัคซีน (ระยะเวลาการรักษาไม่เกิน 15 วัน) >จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท หากมีแมวจรเข้ารับการ...

 • ข้อกำหนดโดยย่อในการขอความช่วยเหลือค่ารักษาแมวจรกับทางมูลนิธิรักษ์แมวฯ ข้อกำหนดในการขอความช่วยเหลือ(ฉบับเต็ม)และหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 1. เป็นแมวจร /ไม่มีผู้รับเป็นเจ้าของ หรือ แมวหาบ...

 • แบบฟอร์มรายงานผลการรักษา คัดลอกแบบด้านล่างด้วยการกด Ctrl+C ไปวางในอีเมล์ พร้อมกรอกรายละเอียดและแนบรูปถ่าย/ใบเสร็จ ขนาดไม่เกิน 150 k ส่งไปที่ cases.rakmaw@gmail.com วันที่:...
Visitors: 571,744