หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนลงนามในเอกสาร 
การลงนามในเอกสารถือว่าผู้ร้องขอความช่วยเหลือ 
ยอมรับ และ พร้อมปฎิบัติ
ตามระเบียบ และ หลักเกณฑ์ ที่ทางมูลนิธิฯ กำหนดไว้

 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล

1. ค่ารักษาพยาบาล รวมค่าทำหมัน และ ฉีดวัคซีน (ระยะเวลาการรักษาไม่เกิน 15 วัน)

  •  จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท หากมีแมวจรเข้ารับการรักษาเกินกว่า 1 ตัว ในคราวเดียวกัน จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท

    2. ค่ารักษาพยาบาล รวมค่าทำหมัน และ ฉีดวัคซีน (ระยะเวลาการรักษาเกิน 15 วัน)
  • จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท หากมีแมวจรเข้ารับการรักษาเกินกว่า 1 ตัว ในคราวเดียวกัน จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 8,000 บาท3. ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนการผ่าตัด , ค่าผ่าตัด , ค่าดูแล และอนุบาลหลังผ่าตัด
  • จ่ายตามจริง  แต่ไม่เกิน 7,000 บาท  หากต้องได้รับการผ่าตัดเกินกว่า 1 ครั้ง จากสาเหตุอย่างเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกับสาเหตุการผ่าตัดในครั้งก่อน จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
  • รวมระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันเข้าผ่าตัด

4. ค่ารักษาพยาบาล นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้เป็นมติของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในการพิจารณา

5. กรณีผู้ขอความช่วยเหลือมีการระดมเงินบริจาค/ประมูล ผู้ขอความช่วยเหลือต้องระดมเงินบริจาค/ประมูล ผ่านบัญชีของมูลนิธิฯ  โดยมูลนิธิฯจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เต็มจำนวน  แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับจากการบริจาค/ประมูล  หากทางมูลนิธิฯตรวจพบว่าผู้ขอความช่วยเหลือ  มีการระดมเงินบริจาค/ประมูล ผ่านบัญชีส่วนตัว  มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา งด ให้ความช่วยเหลือในทุกกรณี

6. เงินบริจาค/ประมูล ตามข้อ 5.  การเบิกจ่ายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิฯ  หากมีเงินเหลือหลังจากการรักษาสิ้นสุดลง  มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณานำเงินที่เหลือไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

7. มติของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ถือเป็นข้อยุติ

 
 
หมายเหตุ
 

  1. มูลนิธิฯ จะให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 90 วัน/เคส นับจากวันที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติเห็นชอบให้นำแมวจรเข้ารับการรักษา หรือ วันที่มูลนิธิฯ เริ่มให้ความช่วยเหลือ
  2. ผู้ขอความช่วยเหลือต้องนำใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสถานพยาบาลนั้นๆ มาเบิกค่ารักษาพยาบาลกับทางมูลนิธิฯ โดยมูลนิธิฯ จะจ่ายเงินให้ตามหลักเกณฑ์ที่ทางมูลนิธิฯกำหนดไว้ แต่ไม่เกินจำนวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน
  3. หากผู้ร้องขอ นำแมวจรเข้ารับการขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลมากกว่า 1 เคส ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน และเป็นแมวจรที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือ เป็นแมวจรที่อยู่ในความดูแลของผู้ดูแลเดียวกัน  ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา โดยให้ถือรวมเป็นเคสเดียวกัน
  4. กรณีมีเงินที่ได้จากการบริจาค/ประมูล แบบระบุเคส  หากมูลนิธิมีมติ งด/ลด การให้ความช่วยเหลือในเคสนั้นแล้ว  เงินส่วนที่เหลือของเคสนั้นหลังหักค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  ณ วันที่มูลนิธิฯ มีมติ งด/ลด ความช่วยเหลือ  มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณานำเงินส่วนนั้น ไปช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลแมวจรในเคสอื่นต่อไป
Visitors: 571,738