แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ

ข้อกำหนดโดยย่อ
ในการขอความช่วยเหลือค่ารักษาแมวจรกับทางมูลนิธิรักษ์แมวฯ

 ข้อกำหนดในการขอความช่วยเหลือ(ฉบับเต็ม) และ หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

1.  เป็นแมวจร /ไม่มีผู้รับเป็นเจ้าของ หรือ แมวหาบ้านที่เพิ่งรับเข้ามาดูแลไม่เกิน 1 เดือน

2.  สามารถสำรองจ่ายค่ารักษาได้

3.  สามารถอัพเดทอาการของแมว และรายงานผลการรักษาให้ทางมูลนิธิฯ รับทราบได้ อย่างน้อย 
ทุก ๆ 7 วัน  โดยผ่านแบบฟอร์มรายงานผลการรักษาที่ทางมูลนิธิฯจัดทำไว้ให้

4.  ไม่ได้เปิดรับบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัว ถ้ามีการเปิดรับบริจาคส่วนตัวมาก่อนขอความช่วยเหลือ ต้องแจงรายละเอียดให้ทางมูลนิธิฯทราบด้วย

5.  ยอมรับทราบข้อจำกัดของทางมูลนิธิฯ ว่าไม่มีอาสาเพียงพอในการดำเนินการแทน ดังนั้นเจ้าของเคสจะต้องดำเนินการเองทั้งหมด ตั้งแต่การพาแมวไปรักษา รายงานผลการรักษา จนกระทั่งสิ้นสุดการรักษา และนำแมวกลับสู่ที่เดิมหรือประกาศหาผู้รับอุปการะต่อไป 

6.  หากค่ารักษาที่ทางมูลนิธิฯ ช่วยเหลือไม่ครอบคลุมต่อค่ารักษาทั้งหมด  เจ้าของเคสยินดีออกค่ารักษาส่วนต่างที่เกิดขึ้น

7. มูลนิธิฯ จะให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลย้อนหลัง ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแบบฟอร์ม
ขอความช่วยเหลือ (ออนไลน์)


***ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดในการขอความช่วยเหลือค่ารักษาแมวจรกับทางมูลนิธิรักษ์แมวฯ ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว  ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น***


*** การเข้ากรอกแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ ทางมูลนิธิฯ ถือว่าท่านได้ศึกษาและรับทราบ 
ข้อกำหนด ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ ต่างๆ ในการขอความช่วยเหลือ เป็นอย่างดีแล้ว 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม มติของคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด ***

 

เรียน ผู้ขอความช่วยเหลือทุกท่าน

 มูลนิธิฯ ดำเนินกิจกรรมตาม วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ และมี ระเบียบการและหลักเกณฑ์ ในการให้ความช่วยเหลือ 

โปรดศึกษาในรายละเอียดต่างๆ ก่อนกรอกแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ

กรอกแบบฟอร์ม แจ้งขอความช่วยเหลือ ได้ที่นี่ >   แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ
 หากพบปัญหาในการส่งแบบฟอร์ม กรุณากดปุ่ม F5 บนคีย์บอร์ด เพื่อ Refresh หน้าจอ

 **กรุณากรอกรายละเอียดเบื้องต้น ให้ครบถ้วน  เพื่อที่ทางคณะกรรมการจะได้พิจารณาได้เร็วขึ้น**

ทางมูลนิธิฯ จะมีอีเมล์อัตโนมัติตอบกลับ
หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ แสดงว่าทางมูลนิธิฯ ไม่สามารถติดต่อกลับตามอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ได้ 
ดังนั้น กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ อีเมล์ ก่อนส่งแบบฟอร์ม

 

หลังจากที่มูลนิธิฯ มีมติรับให้ความช่วยเหลือ  ขอให้ท่านทำการ ดาวน์โหลดเอกสาร  

กรอกข้อมูลให้ละเอียด

พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชาชน และลงนามในเอกสารทุกฉบับ

ส่งมายังมูลนิธิฯ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มูลนิธิฯ มีมติรับให้ความช่วยเหลือ

 

ทางมูลนิธิฯ ไม่อาจจะให้ความช่วยเหลือได้ในทุกกรณีที่ขอความช่วยเหลือ  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  

มูลนิธิ รักษ์แมวฯ ขอวิงวอนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือทุกท่าน  โปรดอย่านำความเจ็บป่วยของแมวจรที่ท่านช่วยเหลือ มาใช้เป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์ส่วนตน  ยังมีน้องแมวจรอีกมากที่ยังรอคอยความเมตตา  โปรดแบ่งปันความช่วยเหลือที่ท่านได้รับ ให้แก่น้องแมวจรตัวอื่นด้วย  เพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสเข้ารับการรักษา ในยามที่พวกเขาเจ็บป่วยเช่นกัน

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่ Email : rakmaw@gmail.com

Visitors: 29,829