แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
(สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับเคสจากทางคณะกรรมการมูลนิธิฯแล้วเท่านั้น)

 

*กรณีต้องการแจ้งขอความช่วยเหลือ กรุณาใช้แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ (ออนไลน์) 
กรุณาคลิ๊ก ที่นี่ 
เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มออนไลน์*
 

การปฎิบัติตามระเบียบและยอมรับในหลักเกณฑ์การขอความช่วยเหลืออย่างเคร่งครัด 
เป็นส่วนช่วยที่จะทำให้มูลนิธิฯ สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างราบรื่น

 

***  เอกสารทั้งหมดที่ส่งให้ทางมูลนิธิฯ กรุณาส่งแบบลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสูญหาย ***

 

 ผู้ที่มูลนิธิฯ มีมติรับให้ความช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดังนี้

  • แบบฟอร์ม RAKMAW_A01 กรอกและลงนามในเอกสารทุกฉบับ
  • แบบฟอร์ม RAKMAW_DX ใบรับรองแรกรับสัตว์เข้ารักษา(เฉพาะแพทย์กรอกเท่านั้น)
  • ส่งกลับมายังมูลนิธิฯ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มูลนิธิฯ มีมติรับให้ความช่วยเหลือ  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองเอกสาร
  • แบบฟอร์ม RAKMAW_A04 ใช้ในการสรุปผลอาการและการรักษา  หลังจากที่การรักษาสิ้นสุดลง ให้ผู้ที่ขอความช่วยเหลือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงนาม และส่งกลับมายังมูลนิธิฯ 
 

 

 
กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนลงนามในเอกสาร 
การลงนามในเอกสารถือว่าผู้ร้องขอความช่วยเหลือ ยอมรับ และ 
พร้อมปฎิบัติ 
ตามระเบียบ และ หลักเกณฑ์ ที่ทางมูลนิธิฯกำหนดไว้

 

 

 

 

Visitors: 589,599