ขอความช่วยเหลือการทำหมัน

ระเบียบการขอความช่วยเหลือการทำหมันแมวจร

  1.    ผู้ร้องขอความช่วยเหลือการทำหมันแมวจร จะต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการขอความช่วยเหลือการทำหมันแมวจร (ออนไลน์) ให้ครบถ้วน หลังจากทางมูลนิธิฯ มีมติให้ความช่วยเหลือ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือทำหมันแมวจรได้ที่ www.rakmaw.com  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรอง โดยให้จัดส่งเอกสารทั้งหมด ให้กับมูลนิธิฯทางไปรษณีย์
  2.    ผู้ร้องขอความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาสถานที่สำหรับแพทย์ และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ในการดำเนินการทำหมัน  หากผู้ร้องขอมีความประสงค์ที่จะให้มูลนิธิฯ เป็นผู้ประสานงานในการขอใช้สถานที่ราชการ , ตลาด ,วัด ,ชุมชน หรืออื่นๆ  กรุณาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ และชื่อผู้ติดต่อ  เป็นลายลักษณ์อักษร
  1.    ผู้ร้องขอความช่วยเหลือะต้องเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมแมวจรที่จะนำมาทำหมัน และจะต้องทำการอดอาหารและน้ำ แมวจร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนการทำหมัน  หากผู้ร้องขอความช่วยเหลือ มีความประสงค์ที่จะขอยืมกรง หรือ ตระกร้า สำหรับใช้ขังแมวจร เพื่ออดอาหารและน้ำ  กรุณาแจ้งจำนวนกรงหรือตระกร้า ที่จะขอยืม เป็นลายลักษณ์อักษร
  1.    ผู้ร้องขอความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้จัดหาสถานที่สำหรับกัก หรือฝาก แมวจรเพศเมีย ที่นำมาทำหมัน อย่างน้อย 5-7 วัน  เพื่อดูแลก่อนการตัดไหม  และหลังจากแมวจรได้รับการตัดไหมแล้ว ผู้ร้องขอความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ดำเนินการนำแมวจรกลับคืนสู่ที่เดิม หรือนำมาประกาศหาผู้อุปการะ
  2.     มติของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นข้อยุติ

 ***** จำนวนแมวจรที่ต้องการให้มูลนิธิฯ ไปจัดกิจกรรมทำหมัน ต้องมีไม่ต่ำกว่า 30 ตัว *****

Visitors: 589,602