การขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

กรุณาอ่านระเบียบการขอความช่วยเหลือ และ หลักเกณฑ์ ในหน้านี้ให้ละเอียดครบถ้วน

*หลังจากนั้นให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ในตารางด้านล่าง

ใส่รูปถ่ายน้องแมวที่ต้องการความช่วยเหลือค่ารักษา และกด ส่งข้อมูล

*ดาวโหลดแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล file PDF พิมพ์แบบฟอร์ม และกรอกรายละเอียด

*ดาวโหลดเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาล พร้อมลงชื่อ 

*ดาวโหลดใบรับรองแพทย์แรกรับสัตว์เข้ารักษา ให้แพทย์กรอกพร้อมประทับตราสถานรักษาสัตว์ (ถ้ามี)

 

แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือค่ารักษา

กรุณากรอกทุกช่องให้ครบ โดยเฉพาะอีเมล์*
Visitors: 656,116